6. Sınıf “ANA DİLİ” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ ANA DİLİ
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıYazma StratejileriHikaye Edici MetinHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız Konuşma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.       

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hazırlıksız konuşma, dil…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. “Ana dili” kavramının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” teması içerisindeki  “ANA DİLİ” adlı metni işleyeceğiz. İnsanlar dil öğrenme yetenekleriyle birlikte doğarlar. Annemiz ve babamız hangi dili konuşuyorsa biz de o dili öğrenir ve konuşuruz. Millet olmamızı sağlayan milli birliğimizi kuvvetlendiren etkenlerin başında insanın ana dili gelir. Ana dili bir insan için çok ama çok önemli ve değerlidir. Ana dilini iyi öğrenemeyen bir insan hiçbir dili öğrenemez. Ana dilimize sahip çıkmalıyız. Bizim için en önemli değerlerden birisi ana dilidir. Onu sahiplenmeli, korumalı, geliştirmeliyiz.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Ana Dili adlı şiiri okuyup ana dilimizin önemini öğrenmiş olacağız.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap: 

hikmet → Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.

vicdan → Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.

kudret → Güç, iktidar, zenginlik.

miras → Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

nesil → Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak. 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.

Cevap: Ruh, aşk, can, namus, vicdan,.

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.

Cevap: En kıymetli miras dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?

Cevap: Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ana dilimizi sevmemizin nedeni, bebeklikten bu yana çevremizde ana dilimizin konuşulması nedeniyle çevremizdeki her şeyi ana dilimizle anlamlandırmamızdır.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.

Cevap: 

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar

 • İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
 • İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
 • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması.
 • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınması.
 • Dil sayesinde tarihin bilinmesi.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar

 • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
 • İnsanların ana dillerini kullanmadan yaşayamayacak olmaları.
 • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.
4. ETKİNLİK

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Marşı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

TÜRK GENÇLİĞİNE BİR HİTABE
Korkma yürü, ümidisin milletin
Her manii yıkar, ezer himmetin.
Tuttuğun yol terakkinin yoludur
Kalbin, fikrin emel ile doludur.
Senin azmin yükseltecek milleti
Mahvedecek cehaleti, zilleti…
(…)
Uyan uyan… Bu girdaptan uzaklaş!
İlerleyen milletlere koş, yaklaş!
Her milletin gençlerdendir rehberi
Sen de durma, haydi atıl ileri!..
Mehmet FİKRİ

B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

Toprağı sevdamız,canımız vatanımız!
Ülke-i cihanda vazgeçilmez tek huzurumuz,
Rüzgar gibi eser dağları senin için aşarız;
Kanımız; senin uğrunda gururludur bizimle
İmanımız,şanlı hilalin gölgesinde
Yüreğimizde daimi ses:’Ne Mutlu Türküm Diyene! ‘
En mutlu sözdür bu Türk olmasını bilene!

Tuba Küçük

6. ETKİNLİK

TÜRK DÜNYASI
Bugün Dünya üzerinde Türkler, oldukça geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası olarak tanımlanan coğrafya, Avrasya olarak adlandırılan Avrupa ve Asya kıtalarının neredeyse merkezindedir. Ana hatları ile batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar olan saha, Dünya üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türk dilini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya Türk dünyası olarak adlandırılır.
Erhan TOPAL-Adem SEZER

TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ
29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasıyla Türk dünyası coğrafyasındaki birçok devlet bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk dünyası içerisinde yer alan Azerbaycan, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan, 17 Ekim 1991, Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991, Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir.
Türkler, bu devletlerin dışında Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcıvan, Saha, Tuva (Yakut), Uygur (Doğu Türkistan) olmak üzere 10 özerk cumhuriyette ve Dağlık Altay, Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar vilayette yaşamaktadırlar.
www.mfa.gov.tr

B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.

Cevap: 

1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.

2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.

3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.

4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.

C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?

Cevap: Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Özbekistan.

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.

Cevap: Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Cevap: Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür.

 

7. ETKİNLİK

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

11.12.2018

Sevgili arkadaşım Ahmet,

Nasılsın? Beni sorarsan hiç iyi değilim. Buraya geleli tam bir yıl oldu. Bir yılda insan yaşadığı yere alışmaz mı? Ben alışamadım.

Burada herkes Almanca konuşuyor. Hiç kimseyi anlamıyorum. Hiç arkadaşım yok bu yüzden. Kimseyle konuşamıyor, oyun oynayamıyorum. Okuldaki çocuklar hep benimle dalga geçiyorlar.

İnsanları değişik, halleri tavırları bir başka. Cana yakın değiller. Yardımsever değiller. Şehirlerinin kokusu bile bir başka. İnsanı huzursuz ediyor.

Ahmet, ben oraları çok özledim. Köyümü, köyümün kokusunu, insanlarımızı, Sarı Recep’i, muhtar emmiyi, eşeğimizi, ineğimizi, hep bizi havlayarak kaçıran Karabaş’ı bile çok özledim. Hepsi burnumda tütüyor. Bu sıla hasreti çok kötü bir şey. İşin ucunda çok para olsa bile çekilecek dert değil. Mutlu olamadıktan sonra, huzurlu olamadıktan sonra ne yapayım ben çok parayı?

Ahmet, ben bu özleme dayanamayacağım. Ne olur bana sık sık yaz. Köyümden fotoğraflar yolla. Az da olsa hasretim sönsün. Senden tek ricam budur.

Görüşmek üzere, hoşça kal.

İmza
Sinan Türk

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “ANA DİLİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir