6. Sınıf “ATATÜRK GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞ” Metni Günlük Planı-EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE/ATATÜRK GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞ
         
Konu
KonuAna fikir/Ana duyguBaşlıkHikaye edici metinHikaye unsurlarıHazırlıklı konuşmaKonuşma stratejileriDinleme stratejileriKelime ve kelime gruplarıNesnel ve ÖznelMetin Türü
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
Anlama
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar. a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.  

Atatürkçülük Kazanımları
2.Atatürk’ün hayatı ile ilgili sınıf gazetesi hazırlar.
3.Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
8.Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi fark eder.
11.Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın önemini açıklar.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.  b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Başlık, ana fikir, konu, makale, hikaye unsurları, hazırlıklı konuşma…
Makale / Atatürk’ün Yazdığı Eserler
Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
 
1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Atatürk’ün yazdığı kitaplar hakkında hangilerini biliyorsunuz?
Bu dersimizde “ATATÜRK GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Atatürk’ün yazdığı birçok kitaptan geometri kitabı hakkında bilgi edinmiş olacağız.
” Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.”
•  Derse Geçiş                                  
1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. 2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak. – Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?) -Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. -Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?) 3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek. 4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek. 5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek. 6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.   Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.                

1. ETKİNLİK
        Atatürk’e ait aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız. Öyle istiyorum ki Türk dili, bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle, çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar. Türk dili bilimi kullanarak kendi yapısı için uygun kurallar koysun ve bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan bilimsel terimlerin tamamı Türkçe olsun. Böylece herkes bu gelişmeleri kolayca anlayabilsin. Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim
ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez. Konuşulan dil öyle gelişmiş olsun ki, bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan tüm terimler o dile ait olsun. Eğer dil bu şekilde gelişmezse, o dilin ait olduğu ulus bilim ve kültür alanında ilerleme sağlayamaz.        


2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları cevaplayınız. • Atatürk’ün yazdığını bildiğiniz bir eser var mı? Açıklayınız.
Nutuk adlı eseri vardır. Atatürk bu eserinde, yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatmaktadır. • Atatürk’ün geometri alanında bir kitap yazmış olması, onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?
Eğitime ve bilime önem veren, geometriye hakim, yazarlık becerisi olan bir kişi olduğunu gösterir. • Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Bilimin, Atatürk’ün sözlerinden daha değerli olduğunu anlıyoruz.


3. ETKİNLİK
 “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.    


4. ETKİNLİK    
Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız. 1. Atatürk, geometri kitabını yazmadan önce hangi hazırlıkları yapmıştır?
Uzmanları bir kitabevine göndermiş. Onlardan uygun gördükleri Fransızca geometri kitaplarından almalarını istemiş. Kitaplar gelince birlikte gözden geçirilmiş. Bir plan belirlenmiş. 2. Atatürk, hangi geometri terimlerini türetmiştir? Bu terimlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Boyut, uzay, yüzey, çap, çember, açı, üçgen, dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam 3. Metinde hangi yarışmadan bahsedilmektedir? Bu yarışmanın gerçekleştirilme amacı nedir?
Matematik terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunması yarışmasından bahsediliyor. Amaç, matematik dersinin daha iyi anlaşılabilir hale gelmesini sağlamaktır. 4. Atatürk, ziyaret ettiği lisede ne yapmış?
Dokuzuncu sınıflardan birinin geometri dersine girmiş. Bir kız öğrenciye soru sormuş. Öğrenci yanıt vermekte zorlanınca yeni Türkçe terimlerle geometri anlamış. 5. “Dilimizin Türkçeleştirilmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Dilimizin yabancı dillerden giren sözcüklerden temizlenip yerlerine Türkçe kelimeler türetilmesini anlıyoruz. 6. Herhangi bir derste, anlamını bilmediğiniz ya da söylemekte zorlandığınız terimler var mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. 7. Türkçeye yabancı bir dilden girmiş herhangi bir kelime için sizin üzerinde düşündüğünüz, önerebileceğiniz bir kelime var mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. 8. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Metinden Atatürk’ün geometri dersinin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkçe terimler türettiğini, Geometri kitabı yazdığını ve matematik dersini çok sevdiğini öğrendik.    


5. ETKİNLİK         
A. Aşağıdaki boşlukları, “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metne göre doldurunuz. • Metnin konusu: Atatürk geometri kitabı yazması ve Türkçeye verdiği önem. • Metnin ana fikri: Bilimin herkesçe anlaşılabilmesi için Türk dilinin gelişmesi gereklidir. • Metindeki yardımcı fikirleri, yani ana fikri desteklemek, açıklamak, belirgin hâle getirmek için yararlanılan fikirler: Atatürk Türk dilinin gelişmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.
Atatürk’ün çalışmaları sayesinde geometri dersi daha anlaşılabilirdir.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. • Yukarıya yazdığınız her yardımcı fikir, ana fikri destekliyor, ana fikrin belirgin hâle gelmesini sağlıyor mu? Açıklayınız.
Evet sağlıyor. Yardımcı fikirler, ana fikir ile ilgili ve onu destekler niteliktedir. • “Yardımcı fikirler olmasa ana fikir kolayca anlaşılmaz. Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir fakat yardımcı fikirler olmasa ana fikir anlaşılmaz demek doğru değildir. • “Ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Bir metindeki yardımcı fikirler, ana fikirden bağımsız olabilir. Bu nedenle ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir demek doğru olmaz.


6. ETKİNLİK            
Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. • Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” başlığını kullanmış olabilir?
Atatürk’ün geometri kitabı yazdığı herkesçe bilinen bir bilgi değildir. Yazar dikkat çekmek için bu başlığı kullanmış olabilir. • Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Metnin konusuyla uyumludur. • Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Atatürk’ün Bilime ve Türk Diline Verdiği Önem    
       

7. ETKİNLİK
‘’Atatürk Orman Çiftliği’’ adlı metnin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta
“Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videoları da kullanarak anlatımınızı görsel unsurlarla destekleyiniz. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesini ve beden dilini etkili kullanma ve bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.
     

MAKALE Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara “makale”denir. Makalenin özellikleri şunlardır: Makalede temel unsur düşünce “fikir”dir. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir. Makalede açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Makaleler öğretici yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslûp kullanır.              
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Atatürk’ün yazdığı geometri kitabı hakkında neler öğrendiniz?Makale türünün özelliklerini söyleyiniz.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “ATATÜRK GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir