6. Sınıf “BİRLİKTE” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY ve TOPLUM/ BİRLİKTE
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Şiir)İsimler ( Adlar )Sıfatlar ( Önadlar )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz  korosu, Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.    

2. KONUŞMA
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.,
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye unsurları, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Şiir / Birlik Beraberlik
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Birlik ve berberlik deyince aklınıza gelen olaylar var mı? 3. Birlikle çözdüğünüz bir sorun oldu mu, nedir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİREY ve TOPLUM” temasındaki “BİRLİKTE” adlı metni işleyeceğiz. İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum içinde yaşar. Yaşadıklarından ve çevresinden de mutlaka etkilenir. İşte bu etki pozitif olduğunda insana ve topluma yarar sağlar, negatif olduğunda da kesinlikle zarar verir. Birlik beraberlik sağlandığında ise kişiler güç kazanıp mutlu olur.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde birlik beraberliğin önemini daha iyi kavramış olacağız.

•  Derse Geçiş

 

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

 • Yardımlaşma
 • Bağ
 • Mücadele
 • İyilik
 • Güç
 • Topluluk
 • Zafer
 • Başarı
2. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Cevap: İnsanın gücü sınırlıdır. Kişi, her işi tek başına halledemez Tek başına halletmeye kalktığında mutlaka başaramayacağı işler olacaktır. Bu durumda, işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar.

• Birlikten kuvvet doğar.

Cevap: İnsanların iş yapabilme kapasiteleri sınırlıdır. Yapılması gereken zorlu bir iş için insanlar birlik olursa iş kolaylıkla ve kısa zamanda tamamlanır. İnsanlar arasında birlik, beraberlik ve huzur ortamı olur. Ayrıca güçlü zorba birine karşı koymak için insanlar birlik olursa o kişi zorbalığa, kabadayılığa cesaret edemez.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?

Cevap: Birlik; bir arada olma, beraberce hareket etme durumu. Beraberlik; birlikte olma durumu.

• “Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?

Cevap: Huzur, mutluluk, başarı.

• “Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Katılırım. İnsan tek başına yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu durumlar birlik ve beraberlik ile hareket edilerek aşılır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız.

Cevap: 

1- LUSU

ULUS

2- ÇÜZNÜ

ÜZÜNÇ

3- ARIK

IRAK

4- AYRIB

BAYIR

5- Çİİ KURBULKAM

İÇİ BURKULMAK

6- ŞALOBAMAK

BOŞLAMAK

7- GİZE

EZGİ

8- NACIS

SANCI

1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. ULUS

2. Üzüntü. ÜZÜNÇ

3. Uzak. IRAK

4. Küçük yokuş. BAYIR

5. Bir şeye çok üzülmek. İÇİ BURKULMAK

6. Bırakmak, ilgi göstermemek. BOŞLAMAK

7. Belli kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. EZGİ

8. Sıkıntı. SANCI

5. ETKİNLİK

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.

Cevap: 

a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. KALEM

b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. ÖĞRENCİ

c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. AYAKKABI

ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. SABIR

II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Kelimelerin hepsi isimdir.

b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir?

Cevap: Cümledeki varlıkları, duyguları, düşünceleri ya da kavramları karşılarlar.

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.

a. Bu kelimeler iş, oluş veya hareket bildirmektedir.

b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.

c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilebilir.

ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

Cevap: 

b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.

ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

IV. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Bir varlık, duygu, düşünce veya kavramın karşılığı olan kelimelere isim (ad) denir. “Kalem, öğrenci, ayakkabı ve sabır” kelimeleri birer isimdir.

V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

Cevap: Metindeki tüm ahenk unsurları yok olurdu, metin şiir olmaktan çıkar düz yazıya dönüşürdü.

b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?

Cevap: Metindeki varlıklar, kavramlar, düşünceler, duygular karşılanamayacağı için metin anlamsız olur, ne anlattığı anlaşılamazdı.

VI. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.

a. Terliyken soğuk su içersen hasta olursun.
b. Bazı insanlar, gereksiz alınganlık gösterir.
c. Hangi kalem seninki?
ç. Sırtında kırmızı çanta olan öğrenci benim kardeşim.
d. Bu seyahatimiz, dört saat sürecek.
e. O sınıfta yirmi üç öğrenci var.
f. Bayramın ikinci günü babaannemlere gideceğiz.
g. Ellerindeki poşetlerde üçer elma vardı.
h. Peynir, domates, salatalık ve yarım ekmek birlikte ne güzel yenir!
ı. Büyük çınarın altında birkaç dakika soluklandık.

VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?

Cevap: İsimlerin

b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?

Cevap: Önce

c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir.

VII. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını etkilediği kelimeler sırayla “su, insanlar, kalem, çanta, saat, sınıf, gün, elma, ekmek, çınar” kelimeleridir ve bunların her biri isim türündedir. Altı çizili kelimeler, bu isimlerden önce yazılmıştır. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

İsimlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten kelimelere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar
kendilerinden sonra gelen isimlerin anlamını etkiler. Bir kelimenin sıfat görevi kazanabilmesi için mutlaka isim türünde bir kelimenin önüne gelerek onu nitelemesi ya da bir özelliğini belirtmesi gerekir. 5. Etkinliğin VI. maddesinde yer alan altı çizili kelimelerin türü sıfattır.

IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap: 

 • Her insan
 • başka insanlarla
 • Her ulus
 • başka uluslarla
 • bir meyve
 • Her kadın
 • başka kadınlarla
 • Her ağaç
 • başka ağaçlarla
 • Her mevsim
 • başka mevsimlerle
 • bir sancıdan
 • Bir güneş
 • ışıktan ordularla
 • Her ezgi
 • başka ezgilerle
 • Her şiir
 • başka şiirlerle
 • Bir bütünü
 • Başka başka ses

X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

Cevap: Metin açıklayıcı olmazdı.

6. ETKİNLİK

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.

 

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?

Cevap: Meyve tatlıdır. Meyveyi başkalarıyla paylaşarak yemek insanı mutlu eder. Mutluluk da paylaşıldıkça güzeldir.

2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Birlik ve beraberlik duyguları ile.

3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Sıkıntılardan birlik ve beraberlik ile aşılır. Birlik ve beraberlik ile insanın umutları da çoğalır.

4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

Cevap: İnsanın ya da varlıkların tek başlarına bir anlamı olamayabileceğini, onların başka insan ya da varlıklarla anlam kazanabileceğini düşünüyor olabilir.

5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Mutluluğun paylaşıldıkça güzelleştiği, birlik ve beraberlikle çoğalacağı.

6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Hayattaki zorlukları.

7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: İyimserlik.

8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Üzüntü.

9. Şair,“Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Yılgınlık, boşvermişlik.

10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

Cevap: Şair sanata bütün olarak bakmaktadır.

11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle… / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Birlik ve beraberlik.

12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Birlik ve beraberliğin öneminden

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Birlik ve beraberlik duygusunu okuyucuyla paylaşmak için

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Birlik ve beraberlik

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Şiirde birlik ve beraberliği anlattığı için

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: BÜTÜN

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine

Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi

ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin

önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki

kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve

bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar

da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin

hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla

açıklayınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2.          1. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, 2. Kar koysan köz olur aşkın külüne. 3. Şaştım kara bahtın tahammülüne, 4. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.   3.   ‟Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?   A)Sıcaklar bastırmadan memlekete gidelim. B) Bu sıcak yemek dolaba konur mu hiç! C)Geçen hafta Burdur’da hava çok sıcakmış.    D)Ütünün fişini çekmeme rağmen tabanı sıcaktı.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BİRLİKTE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir