7. Sınıf “YEMEĞİN BUHARINI YİYEN, ÜCRETİNİ PARA SESİYLE ÖDER” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı VATANDAŞLIK/ YEMEĞİN BUHARINI YİYEN, ÜCRETİNİ PARA SESİYLE ÖDER (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaYazma StratejileriMetin Türü Bilgilendirici MetinFiilde KiplerFiilde Anlam Kayması
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Dinleme
T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.  

Anlama
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.  

Dil Bilgisi
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.  

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıksız konuşma, bilgilendirici metinler, fiilde kipler, fiilde anlam kayması, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Hukuk” kavramı size ne ifade ediyor? 3. Hukukun üstünlüğü ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
    •  Güdüleme Bu dersimizde “VATANDAŞLIK” temasındaki “YEMEĞİN BUHARINI YİYEN, ÜCRETİNİ PARA SESİYLE ÖDER” adlı metni işleyeceğiz. Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünüdür. Bu metnimizde hukuk kavramını ve hukuk üstünlüğünün modern toplumlarda neden önemli olduğu üzeride duracağız.
  •  Gözden Geçirme   Hukukun üstünlüğü, devletin tüm organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi, hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. Bir ülkede hukuk devleti anlayışının bulunabilmesi için olması gereken ilkeler; Yasal bir yönetimin varlığı- Yasaların anayasal denetim altına alınması ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıYönetimin yargısal denetime açık olması• Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin sağlanmış olması• Kazanılmış haklara saygı duyulması Anayasa Madde 138: “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Anayasa’nın 125. maddesi: “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmüne yer verilmiştir. Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının karar verirken hiç kimseden emir, talimat almamaları ve her türlü etkiden uzak kalmalarını ifade eder.  

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını dinlediğimiz metnin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

çömlek
Sözlük Anlamı: Toprak tencere

yakasına yapışmak
Sözlük Anlamı: Hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak

insaf etmek
Sözlük Anlamı: Acımak

ifadesini almak
Sözlük Anlamı: Sorguya çekmek

kanaat
Sözlük Anlamı: Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum

akçe
Sözlük Anlamı: Küçük gümüş para

taşı gediğine koymak
Sözlük Anlamı: Gerekli bir sözü tam zamanında ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak, zekice davranmak

ZAMANI BELİRLEYELİM

➜ Aşağıdaki cümlelerde fiillerin hangi haber kipinde çekimlendiğini söyleyiniz. Bu kipin cümlelere kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız.

Kardeşim şimdi yatağında uyuyor.
Şimdiki Zaman

Ekmeği her gün babam alıyor.
Şimdiki Zaman

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.

➜ Siz de aşağıda verilen cümlelerdeki zaman eklerini ve bu eklerin hangi zamanı (anlamı) karşıladığını noktalı yerlere yazınız.

+ Nasrettin Hoca bir gün komşudan ödünç kazan ister.
Ek geniş zaman, anlam geçmiş zaman.

+ Cuma günleri Nasrettin Hoca pazara geliyor.
Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman

+ Akşamları bir bardak meyve suyu içiyorum.
Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman

+ Bu kitabı okuyacaksınız ve özetini bana getireceksiniz.
Ek gelecek zaman, anlam emir 

+ Yarın okula birlikte gideriz.
Ek geniş zaman, anlam gelecek zaman

DİNLEYELİM CEVAPLAYALIM

➜ Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dükkân sahibi yoksul adamın yakasına neden yapışmış?
Yoksul adam elindeki ekmeği yemeğin buharına tutup yemiş. Dükkan sahibi de buharın parasını istemek için yoksul adamın yakasına yapışmış.

2. Yoksul adam kendisini nasıl savunmuş?
Yoksul adam yemeğin etinden ve suyundan almadığını söylemiş.

3. Dükkân sahibi ve yoksul adam kadıya neden gitmiş?
Dükkan sahibi haklı olduğunu düşünerek hakkını almak için kadıya gitmiş.

HİKAYE UNSURLARINI BELİRLEYELİM

➜ Dinlediğiniz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Dükkan sahibi, yoksul adam, Nasrettin Hoca

Mekan: Aşçı dükkanı

Zaman: Nasrettin Hoca’nın Akşehir’de kadılık yaptığı zamanlar, geçmiş zaman

Anlatıcı: 3. şahıs

Olay Örgüsü: Dükkan sahibinin yemeğin buharından yediği için yoksul bir adamdan para istemesi, parayı alamayınca kadıya gitmeleri.

 

SEN OLSAYDIN

➜ Dinlediğiniz metinde Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldunuz mu? Nasrettin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

ANA FİKRİ BULALIM

➜ Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyiniz.

Ana Fikir: Önünde sonunda adalet yerini bulur.

NASIL BİRİ?

➜ Dinlediğiniz metindeki kahramanların kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız.

KADI
Adaletli, zeki

YOKSUL ÇOCUK
Fakir

DÜKKAN SAHİBİ
Aç gözlü, anlayışsız

 

CANLANDIRMA

➜ Kişilik özelliklerini belirlediğiniz kahramanların rollerini paylaşarak dinlediğiniz fıkrayı sınıfta canlandırınız.

DEĞERLENDİRME

➜ Hukukun üstünlüğünün bir toplumdaki adalet kavramını muhafaza etmedeki rolü nedir?

İnsanlar bireysel olarak yaptıkları işlerde kendilerini haklı görürler, dar açıdan baktıkları, durum değerlendirmesi yapamadıkları için adalet sağlanamaz. Adaletsizliği çözmek için adaletli birinin çözümüne ihtiyaç duyulur. Eğer hukukun üstünlüğü olmazsa kimse adalet için verilen kararları uygulamaz, adalet sağlanamaz.

➜ Adalet ve adaletin sağlanması masallarda, fıkralarda sıkça işlenen konulardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

Topluluk halinde yaşayan insanların birbirleri ile ilişkilerinde en önemli şey adaletin sağlanmasıdır. Adaletin önemini anlatmak, insanların doğru ve yanlışı ayırt edebilmeleri için masal ve fıkralarda bu konu sıkça işlenir.

DÜŞÜNELİM YAZALIM

➜ Aşağıda verilen özdeyişlerden ve öğrendiklerinizden hareketle “hukukun üstünlüğü” konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.”
Thomas FULLER (Tamıs Fulır)

“Yasaların bittiği yerde zulüm yaşanır.”
Lord Chathom (Lord Çedım)

EL ALEMİN AĞZI TORBA DEĞİL Kİ BÜZELİM

➜ Aşağıdaki görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Eksik bırakılan yerleri “El Âlemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin” fıkrasına göre tamamlayınız.

Nasrettin Hoca oğlunu okuldan almaya eşekle gelmiş. Oğluyla eşeğin üzerinde evin yolunu tutmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Bir grup insan önlerine çıkmış. İçlerinden biri demiş
ki:
— Hoca, yazık değil mi hayvana, ikinizi birden nasıl taşısın bu hayvan, sende hiç insaf yok mu?
Hoca da oğlunu eşekten indirip kendi eşeğe binerek yoluna devam etmiş. Aradan zaman geçmiş. Onları gören biri:
— Yazık vallahi. Küçücük çocuğu yürütüp, sen eşeğin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Hiç acımıyor musun bu çocuğa?
Hoca oğlunu eşeğe oturtmuş. Kendi yoluna devam etmiş. Aradan yine zaman geçmiş. Birisi:
— Başımıza taş yağacak, dünya tersine döndü. Yaşlılara hiç saygı kalmamış. Utanmıyor da yaşlı babasını yürütmeye…
Hoca ve oğlu eşeği de yanlarına alıp yollarına yaya devam etmişler.
Oradan geçen gevezenin biri:
— Hay Allah iyiliğini versin Hoca. Eşek dururken ikiniz de yürüyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu? Madem binmeyeceksin, ne diye yanında taşırsın bu eşeği? Komiksin vallahi.
Bunun üzerine Nasrettin Hoca:
“Görüyorsun ya oğlum, el âlemin ağzı torba değil ki büzesin.”

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Hukuk kavramı hakkında ne öğrendiniz? 2. Hukukun üstünlüğü ne demektir? 3. Okuyacağım metindeki hikaye unsurlarını bulunuz.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>Metin – 7. Sınıf “YEMEĞİN BUHARINI YİYEN, ÜCRETİNİ PARA SESİYLE ÖDER”  Metni Günlük Planı-DERS DESTEK Dinleme Metni:

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “YEMEĞİN BUHARINI YİYEN, ÜCRETİNİ PARA SESİYLE ÖDER” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir