7. Sınıf “YUSUFÇUK” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ YUSUFÇUK
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriEk FiilMetindeki Gerçek ve Kurgusal UnsurlarBilgilendirici Metin Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA- DİNLEME İZLEME
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır..    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, ek fiil, başlık, konu, bilgilendirici metin, kurgusal ve gerçek ifadeler…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Millî kültürümüzü yansıtan unsurlardan bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Bildiğiniz ya da büyüklerinizden duyduğunuz bir efsane varsa anlatınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki  “YUSUFÇUK” adlı metnini işleyeceğiz. Milli kültürler uzun yıllar boyunca bir millette belli yaşanmışlıklarla oluşmuş değerler topluluğudur. Bir millete mensup olan bir birey yıllar içinde o milletin kültürel ögelerini benimser ve bu şekilde milli kültür aktarımı olur. Bir toplumun milli kültürü olmadan ayakta durabilmesi çok zordur. Çünkü bir toplumun milli kültüründe kutlamalar, gelenekler gibi ögeler yer alır ve bu ögeler bir millet olma bilinci sağlar. Bu bilinçten yoksun milletler de güçlü bir şekilde var olamaz. Bir milli kültüre sahip milletin kendine özgü yemekleri, oyunları, kutlamaları, gelenek ve görenekleri vardır. Bunların tümü o milletin karakterini ve yaşayış tarzını belirler. Bir kültür ne kadar kendine has ve taklitten uzak ise o kadar milli kültürdür. Hemen hemen her millet geçmişten gelen bir milli kültüre sahiptir…
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde milli kültürümüzden bir efsaneyi öğrenmiş olacağız.

•  Derse Geçiş

 

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

gönç : Zengin, varlıklı.

Cümlem: Muhtarımızın gönç bir hayata sahip olması ayrı bir hikayedir.

Salık vermek: Tavsiye etmek, haber vermek.

Cümlem: Başkanımız düğün hediyesi yerine LÖSEV’e bağışta bulunmamızı salık verdi.

burcu bulanmak: Dayanma gücünü yitirmek, ağlayacak duruma düşmek.

Cümlem: Şehit anasının burcu bulanmış, olduğu yere yığılıp kalmıştı.

ağıl: Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç.

Cümlem: Çoban önce koyunları ağıldan çıkardı, sonra heybesini sırtına vurup yola çıktı.

gökce: Gök rengi, mavi.

Cümlem: Gökce renkli paltosuyla kalabalıkta oldukça dikkat çekiyordu.

ağıt: Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi.

Cümlem: Kadının ve akrabalarının ağıtları köyün dört bir tarafında yankılanıyordu.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan adamın özellikleri nelerdir?

Cevap: Bir karısı, biri kız biri oğlan, iki küçük çocuğu olan, yaşlıca, kendi hâlinde, eli hünerli, gönlü gani bir adam.

2. Metinde anlatılan çocukların özellikleri nelerdir?

Cevap: Emine, yedi yaşında, bulaşık yıkamayı bilip yemek yapmayı bilmeyen bir kız. Yusuf beş yaşında bir erkek çocuğu.

3. Ormanın hangi özellikleri çocukların hoşuna gitmiştir?

Cevap: Yelin esmesi, kuşların ötmesi, soğuk pınarlar hoşlarına gitmiş.

4. Oğlakları otlatmaya giden çocukların başına neler geldiğini anlatınız.

Cevap: Eve dönmeye niyetlenirken bir oğlağın kaybolduğunu anlamışlar. Korkuyla, ağlaya ağlaya oğlağı aramaya başlamışlar. Gece kuşlarının sesinden korkup Allah’a dua etmişler. İkisi birden kuş olmuş.

5. Çocukların göğce oğlağı bulabilmeleri için onlara nasıl bir çözüm yolu önerirdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Okuduğunuz efsanede anlatılan olayın gerçek olup olamayacağını nedenleriyle birlikte anlatınız.

Cevap: Gerçek olamaz. İnsanların hayvanlara dönüşmesi mümkün değildir.

7. Yusufçuk kuşuyla ilgili veya buna benzer bildiğiniz başka bir efsane var mı? Varsa anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

1. soru: Adam niçin evlenmeye karar vermiş?

2. soru: Kadın niçin çocuklara kötü davranmıştır?

3. ETKİNLİK

Not aldığınız anahtar kelimelerden hareketle okuduğunuz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: 

Zamanın birinde kendi halinde, eşi ve biri kız biri erkek iki çocuğuyla yaşayan bir adam varmış. Bir gün adamın eşi ölmüş. Çocukları perişan olmasın diye başka biriyle evlenmiş. Evlendiği kişi hem adama hem de çocuklara kötü davranıyormuş. Bir gün çocuklara oğlakları otlamaya götürmelerini fakat hiçbirini kaybetmemelerini söylemiş. Çocuklar ormanda oğlakları otlatıp geri döneceklerken bir oğlağın kaybolduğunu görmüşler. Üvey annelerinden çekinen çocuklar korkmalarına rağmen gece oğlağı aramaya koyulmuşlar. Seslerden korkan çocuklar Allah’a dua etmişler. İkisinin de duaları kabul edilmiş ve kuş oluvermişler. Öte öte oğlağı aramaya başlamışlar. Efsane odur ki bu çocuklardan birinin adı Yusuf’tur ve kardeşi oğlağı ararken “Yusufçuk” diye ötmektedir. Yusuf da “Yoook” diye ötmektedir. Efsaneye göre bu kuşun ismi buradan gelmektedir.

4. ETKİNLİK

“Yusufçuk” metnindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız.

Gerçek Unsurlar:

Cevap: Ailesiyle yaşayan adam, adamın eşinin ölmesi, adamın yeni bir eş alması, üvey annenin adama ve çocuklara kötü davranması.

Kurgusal Unsurlar:

Cevap: Çocukların kuşa dönüşmesi.

5. ETKİNLİK

Kendinizi “Yusufçuk” metnindeki kişilerden birinin yerine koyarak anlatılan olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

6. ETKİNLİK

a) “Yusufçuk” metninden alınan aşağıdaki cümlelerde yüklem görevinde kullanılan isimlerin altlarını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap: 

• Eli hünerli, gönlü gani bir adammış.

• Kız yedi yaşında ya var ya yok; oğlanı, Yusuf’u dersen ancak beşindeymiş.

• Adına “Gusguuk” derler köylüler ki asıl adı “Yusufçuk”tur.

• Tek gözlü toprak damının bahçesinde sebze yetiştirir, çoluğu çocuğu yer, konu komşuya bile yetermiş.

7. ETKİNLİK


“Türkçem” şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir deneme yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metin hakkında neler öğrendiniz?   2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Burası, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi. C) O, herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. D) Hülya, annesini her gün mutlaka arardı.       3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? A) Balkondaki çiçekleri her pazar sulardı. B) Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış. D) O sıcaklarda günde iki litre su içiyordum.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “YUSUFÇUK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir