8. Sınıf “ANADOLU UYGARLIKLARI” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/Uygarlıklar/ ANADOLU UYGARLIKLARI
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaSöz SanatlarıGrafik, Tablo YorumlamaFiilde Çatıİşlem Basamaklarına Göre Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Kişileştirme)
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)
T.8.4.1. Şiir yazar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, fiilde çatı, metinden çıkarım yapma, söz sanatları…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yaşadığınız yörede eski uygarlıklara ait kalıntılar var mı? Bu kalıntılarla ilgili neler biliyorsunuz? 3. Tarihte birçok uygarlığın Anadolu’ya yerleşmesinin sebepleri ile ilgili araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “ANADOLU UYGARLIKLARI” adlı metni işleyeceğiz. Yüzyıllar boyunca Anadolu’da Hititler, Frigyalılar,  Lidyalılar, Urartular gibi birçok uygarlık yaşamıştır. Bu her bir uygarlık yaşadığı dönemde ve yaşadığı çevrede kendine has kalıcı kültürler bırakmıştır.
•  Gözden Geçirme Şimdi bu metnimizde genel çerçevede bu uygarlıklar hakkında bilgi edineceğiz.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a)Metinde geçen “doğa, toplum ve Anadolu” ile ilgili sözcükleri gruplandırıp uygun kutulara anlamlarını yazınız.

Cevap: 

DOĞA

tepe: Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi

toprak: er kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü

ağaç: Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki

kırlangıç: Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş

çay: Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu

TOPLUM

uygarlık: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus

ulus: Millet

ANADOLU

Kültepe, Alişar, Alaca, Efes, Troya

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu’da kurulan uygarlıklar hangileridir?

Cevap: Hattiler, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Urartular, Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular, Persler, Bizanslılar, Romalılar, İskender İmparatorluğu ve Türkler

2. Anadolu’nun her çağda olmasının sebebi nedir?

Cevap: Anadolu güzellikleri ile her dönemde insanların yaşaması için en uygun yer olduğu için.

3.“Ben Anadolu’yum, ana dolu, dopdolu” dizesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Anadolu’nun üzerindeki insanlarla özgünleştiği.

4.“Çağları ben açtım, çağlar sustu benimle / Ne uluslar kükredi çökerken ellerimde” dizeleri size hangi tarihî olayları hatırlatıyor?

Cevap: Malazgirt, Selçuklular’ın kuruluşu, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un fethi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu…

5.Şiirin ana duygusu nedir? Açıklayınız.

Cevap: Anadolu’ya duyulan sevgi ve hayranlık.

6.Siz Anadolu’yu anlatsaydınız neler anlatırdınız? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK


Şiirden kişileştirme örnekleri bulunuz.

Cevap: 

• Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar

• Toprağımın altında yatan tüm uygarlıklar

4. ETKİNLİK

a) Tabloda illere ait tarihî eser sayıları verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak aşağıdaki grafiği tamamlayınız.

b) Tablo ve grafikteki verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap: 

(Y) Çanakkale ve Malatya’daki tarihî eserlerin toplamı İstanbul’dakinden fazladır.

(D) Ankara ve Adana’daki toplam tarihî eser sayısı Erzincan’dakine eşittir.

(D) Tarihî eseri en fazla olan il İstanbul’dur.

(Y) Grafikte Sivas’ın tarihî eser sayısını gösteren nokta 60-80 aralığındadır.

5. ETKİNLİK

Araştırmanızdan hareketle yörenize ait bir yemeğin tarifini anlatınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu cümlelerin yanına yazınız.

Cevap: 

• Lidyalılar parayı ilk kullanan medeniyet olmuştur. (Geçişsiz)

• Frigler mimaride kullanılan malzemeyi işlemek için madenden aletler yapıyorlardı. (Geçişli)

• Frigler yüksek yerlere korunaklı kaleler yaparlardı. (Geçişli)

• Evler dörtgen şeklinde küçük kalelerin içinde bulunuyordu. (Geçişsiz)

• Asurluların kayıtlarında Urartuların adı geçiyor. (Geçişli)

• Boyalı kabartmalarla, süslü toprak levhalarla çatı ve dış cephelerin bazı kesimlerini kaplamışlardı. (Geçişli)

 

7. ETKİNLİK

“Anadolu, uygarlık, ana dil, toprak, medeniyet vs.” kavramlarının da yer aldığı bir şiir yazınız. Şiirinizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1.   Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Yol kenarındaki çınarlara bakarak ilerliyorlardı. B) Sinema salonunda kedi miyavlaması duyuldu. C) Yüzünden terler şıpır şıpır akıyordu. D) Haber kanalları töreni canlı yayında verdi.   2.   Bir cümlede işin kim tarafından yapıldığı biliniyorsa fiil, etken çatılıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır? A) Küçük çocuğun hikâyesi çok beğenildi. B) Ülkemizde de artık teknolojik aletler üretiliyor. C) Kırtasiyede bu ay çok sayıda sözlük satılmış. D) Her şeye rağmen umut dolu insanlar olmalıyız.                 
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “ANADOLU UYGARLIKLARI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir