8. Sınıf “ERGENEKON DESTANI” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/Kültürel Miras/ ERGENEKON DESTANI
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriSöz SanatlarıMetin Türleri ( Destan )Görsel YorumlamaCümle Türleri ( Fiil ve İsim Cümleleri )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Abartma)
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Destan)
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. (Çizgi roman yorumu)
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Fiil ve isim cümleleri)
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümle türleri, metinden çıkarım yapma, söz sanatları…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “ERGENEKON DESTANI” adlı metni işleyeceğiz. Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşip burada dört yüz yıl yaşadılar. Zamanla buraya sığmaz olunca, çevrelerindeki demirden dağı eriterek kendilerine yol aramışlardır.Moğol ilinde Oğuz Kağan soyundan il Han’ın hükümranlığı sırasında Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş ilan etti. ilhan’ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak bozguna uğrattı. ilhanın ülkesindeki tüm insanları öldürdüler. Yalnız il Han’ınn küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kurtulmayı başardılar. Düşman askerlerinin, onları bulamayacağı bir yere kaçmaya karar verdiler. Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda dar bir geçite vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akar sular,pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyva ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrıya şükrettiler ve burada kalmağa karar verdiler….
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Ergenekon destan hakkında daha ayrıntılı bilgi öğrenmiş olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz.

Cevap: 

• Bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.

egemen: Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim

• Çevresine hendek kazıp beklediler.

hendek: Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur

• Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler.

kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun

• Çadırlarını ve mallarını öyle bir yakıp yağmaladılar ki bir tek kara kıl çadır bile kalmadı.

yağma: Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan

• Kayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı.

esir olmak: Savaşta düşman eline düşmek

• Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun at olsun bin güçlükle yürürdü.

sarp: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman

sapa: Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan

• Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler.

şükretmek: Tanrı’ya minnet duygusunu sunmak

• Yalın kata benzer.

yalın kata: Gösterişsiz, süssüz, sade, güçsüz katman.

• Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi.

il: Eski Türklerde devlet

elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Göktürklerin siyasi durumu nasıldı?

Cevap: Bütün Türk kavimlerine hakimdiler.

2.Öteki kavimler Göktürklere nasıl bir oyun oynamışlardır?

Cevap: Savaş esnasında mallarını bırakıp gitmişlerdir. Galip geldiklerini sana Göktürkler malları almak için ilerlediklerinde kavimler geri dönüp Göktürkleri pusuya düşürmüşlerdir.

3. Tukuz ve Kayan’ın düşman esaretinden kurtulduktan sonra yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Düşmanlarından korunmak için geçici olarak en doğru şeyi yapmışlardır.

4. Tukuzlar ve Türülkenleri dört yüz yıl kaldıkları toprakları bırakıp gitmeye yönelten “o yere sığmamaları” dışında ne olabilir?

Cevap: Kaldıkları topraklardaki kaynaklar tükenmiş olabilir. Başka yerler keşfetmek istemiş olabilirler.

5.Siz Ergenekon’dan çıkmak için nasıl bir yol bulurdunuz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK


Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.

Cevap: 

OLAY

Göktürklerin düşmanlarından kurtulup Ergenekon’a yerleşmeleri ve buradan çıkmaları.

ANA FİKİR

Devlet büyükleri devletlerinin devamı ve halklarının bütünlüğünü korumak için mücadele etmelidirler.

KONU

Göktürklerin Ergenekon’dan çıkmaları.

ZAMAN

Geçmiş zaman

YER

Ergenekon

KİŞİLER

İl Han, Kayı Han, Tukuz, demirci, Börteçine

4. ETKİNLİK

Metinden abartılı ifadeler bularak yazınız.

Cevap: 

— Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.

— Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını, beri yanını bir sıra odun, bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Cevap: 

Olağanüstü durumlar / olaylar yer almıştır. X

Sade bir dille yazılmıştır. X

Kahramanları seçkin kişilerden oluşmuştur. X

Ağır bir dille yazılmıştır.

Günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar yer almıştır.

Kahramanlar sıradan insanlardır.

6. ETKİNLİK

Destan, efsane, masal gibi millî kültür ürünlerinin gelecek nesillere taşınması için neler yapılması gerektiğini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

 

7. ETKİNLİK

Metinden isim ve fiil cümleleri yazınız.

Cevap: 

Fiil Cümlesi → Bu durum ise diğer öteki kavimlere acı geliyordu.

İsim Cümlesi → Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.

Fiil Cümlesi → Üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı.

İsim Cümlesi → İl Han’ın da birçok oğlu vardı.

Fiil Cümlesi → Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.

İsim Cümlesi → Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş.

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda uygun seçenekleri X ile işaretleyiniz.

Cevap: 

CÜMLELER İsim Cümlesi Fiil Cümlesi
Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir
yer yoktu.
X  
Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.   X
Tan ağarınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını
bırakıp kaçtılar.
  X
Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, büngüldekler, türlü bitkiler,
meyve ağaçları ve av vardı.
X  
O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde
Göktürkler Ergenekon’dan çıktılar.
  X
Ergenekon’dan çıktıkları sırada Göktürkler hakanı, Kayan soyundan
gelme Börteçine idi.
X  

 

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki çizgi romanı inceleyiniz.

b) Siz de okuduğunuz Ergenekon Destanı’nın beğendiğiniz bir bölümünü çizgi roman hâline getiriniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğumuz metinden neler öğrendiniz?   2.   Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesi değildir? A) Tek hayali, üniversite okumak ve ünlü bir cerrah olmaktı. B) Onun önündeki en önemli sorun, bir türlü kabullenemediği geçmişiydi. C) Ünlü sanatçı, lise yıllarında çok güzel şiirler yazardı. D) Sabahleyin gökyüzünde kapkara bulutlar vardı.   3.   Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından farklıdır? A) Yarın mutlaka buraya gelmelisin ve harika manzarayı seyretmelisin. B) Son isteği, çocukluğundan beri göremediği o toprakları görmekti. C) Bilim adamları son keşifleriyle uzayın gizemini çözmeye daha da yaklaştılar. D) Geleceğini bilseydim soğuğa aldırmadan seni orada saatlerce beklerdim.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “ERGENEKON” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir